Drukāt

SADARBĪBAS MEMORANDS ar ESI.LV

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

 
 “LĀZA iedvesmo ar savu patriotiski pragmatisko profesionālo misiju un augstajiem ētikas principiem. Ar kopīgām iniciatīvām esam apliecinājuši to, kas, šķiet, mūs vieno – mēs, latvieši visā pasaulē, esam ne vien lustīgi un labdarīgi, bet arī lietpratīgi un laikmetīgi,” tā šogad apsveikumā Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 75. dzimšanas dienā bilda #esiLV valdes locekle Elīna Pinto. Arī no LĀZA puses varam vien piebilst, ka sadarbība ar kustību ESI.LV ir bijusi produktīva un iedvesmojoša,
Nu mūsu līdzšinējā draudzība pāraugusi jaunā statusā un līmenī, gūstot oficiālu apliecinājumu sadarbības memoranda veidā.
Priecājamies un turpinām darboties kopā!

LĀZA un ESI.LV memorands

Latvijas diasporas uzņēmēju, profesionāļu un pētnieku un viņus apvienojošo organizāciju biedrība “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai” (turpmāk kustība #esiLV), reģ.Nr. Nr. 40008305422, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, Latvija, Valdes sēdē, kas notika 2022.gada 4.novembrī, un Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība (turpmāk LĀZA), reģistrēta Minesotā, ASV, sadarbības sanāksmē, kas notika attālināti 2022. gada 30.oktobrī, vienojās par sekojošo:

A. Abām Pusēm ir radniecīgi mērķi par diasporas saiknes saglabāšanu ar Latviju un ieguldījuma veicināšanu tajā, jo īpaši, apvienojot pasaulē darbojošos nozaru profesionāļus un topošos/jaunos speciālistus ar saknēm Latvijā un veicinot viņu pieredzes apmaiņu ar partneriem Latvijā. Puses apliecina gatavību sadarboties šo mērķu īstenošanai, turot godā neatkarības, apolitiskuma un sabiedriskā labuma principus.

B. Puses savstarpēji konsultēsies savas specializācijas jomās – t.i., attiecībā uz diasporas līdzdalību tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā, publiskajā pārvaldē, izglītībā un zinātnē, un konkrēti veselības aprūpes nozarē, jo īpaši izstrādājot priekšlikumus Latvijas politikas veidotājiem un likumdevējiem diasporas rīcībpolitikas un normatīvo aktu izstrādei un īstenošanai šajos jautājumos.

C. Puses apņemas nodrošināt informācijas apmaiņu starp abu organizāciju pārvaldes struktūrām (valdi un prezidiju) un birojiem, ciktāl tas sekmē katras Puses mērķu sasniegšanu; šāda informācijas apmaiņa notiek regulārās tikšanās reizēs starp minētajām struktūrām, kā arī popularizējot Pušu informācijas kanālos ziņas par otras Puses organizētajām līdzdalības iespējām, projektiem un pasākumiem, kas atbilst attiecīgās Puses mērķiem un uzdevumiem. Puses norāda viena otru kā savus sadarbības partnerus savās mājas lapās.

D. Puses apņemas informēt viena otru par savas darbības galvenajām prioritātēm un nodrošināt pieredzes apmaiņu, pieaicinot otru Pusi novērotāja statusā piedalīties ikgadējā biedru kopsapulcē vai tam pielīdzināmā formātā.

E. Puses iespēju robežās atbalstīs kopīgajiem mērķiem atbilstošu iniciatīvu un saietu īstenošanu, izstrādājot kopīgus plānus vai atbalstot tos kā organizatoriskie vai informatīvie partneri.

G. Puses veicinās diasporas speciālistu zināšanu un pieredzes pārstāvību Latvijas norisēs un publiskajā telpā, jo īpaši veselības aprūpes nozarē, bet arī plašāk Latvijas tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, izglītībā un zinātnē, tostarp kopīgi virzot kvalificētus pārstāvjus valsts pārvaldes konsultatīvajos formātos.

H. Puses reizi divos gados pārskatīs šī sadarbības memoranda īstenošanas praksi un rezultātus un veiks attiecīgus memoranda pielāgojumus.

Saskaņots 2022.gada 21.novembris